Musisz najpierw się zalogować, by móc wyszukiwać.

Najlepsza hurtownia ogrodnicza!

Kategorie towarów

Regulamin

powrót

Regulamin korzystania z systemu sprzedaży internetowej B2B dla stałych klientów spółki pod firmą „TEMPO” E.K. Kaźmierczak Handlowo-Usługowa spółka jawna

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin stanowi zbiór postanowień regulujących zasady korzystania z usług udostępnionych w systemie sprzedaży internetowej B2B i pełni rolę regulaminu 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2. Korzystanie z usług systemu sprzedaży internetowej B2B jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i polityki prywatności oraz wyrażeniem zgody na składanie i otrzymywanie oświadczeń woli w formie elektronicznej z wykorzystaniem narzędzi komunikacji systemowej systemu sprzedaży internetowej B2B.

 

§ 2. Definicje

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1) Sprzedawca - spółka działająca pod firmą "TEMPO" E.K. Kaźmierczak Handlowo-Usługowa spółka jawna z siedzibą w miejscowości Widziszewo (64-000 Kościan), przy ul. Kościańskiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003085, której nadano NIP 698-000-63-44 oraz numer REGON 410038471;

2) Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie oraz dokonał rejestracji w systemie sprzedaży internetowej B2B, jaka umożliwiła mu dostęp do sklepu internetowego;

3)  system sprzedaży internetowej B2B – prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim serwis internetowy (sklep internetowy), dostępny pod adresem http://b2b.temposj.pl,

w ramach którego Sprzedawca świadczy usługi internetowej sprzedaży towarów na rzecz Użytkowników;

4) towar - asortyment oraz produkty znajdujące się w aktualnej na dzień zawierania umowy sprzedaży ofercie Sprzedawcy, jaka będzie prezentowana Użytkownikom w ramach systemu sprzedaży internetowej B2B;

5) zamówienie - deklaracja woli po stronie Użytkownika zakupu wybranych towarów 
w sposób umożliwiający Sprzedawcy identyfikację Użytkownika oraz precyzujący przedmiot zamówienia, miejsce dostawy towaru, formę dostawy towaru oraz formę płatności ceny sprzedaży;

6) umowa sprzedaży - zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej B2B umowa sprzedaży, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność zamówionych towarów, a Kupujący zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić cenę sprzedaży;

7) konto Użytkownika - miejsce gromadzenia wszelkich danych Użytkownika oraz informacji na temat podejmowanych przez niego w ramach systemu sprzedaży internetowej B2B działań, w szczególności zawartych umów sprzedaży, które prowadzone jest przez Administratora dla każdego Użytkownika pod unikalną nazwą (login). Dostęp do konta posiada jedynie Użytkownik i wyłącznie za jego pośrednictwem składane są zamówienia w ramach systemu sprzedaży internetowej B2B;

8) Administrator - Sprzedawca oraz inne podmioty, które na jego zlecenie wykonują prace związane z obsługą systemu sprzedaży internetowej B2B.

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w systemie sprzedaży internetowej B2B

1. Użytkownikami systemu sprzedaży internetowej B2B mogą być wyłącznie podmioty gospodarcze posiadające status stałego klienta Sprzedawcy, tj. klienci, którzy pozostają  ze Sprzedawcą w stałych stosunkach handlowych i zostali zarejestrowani w systemie Sprzedawcy jako kupujący uprawnieni do składania zamówień w ramach sklepu internetowego.

2. Każdemu Użytkownikowi Sprzedawca przyporządkuje indywidualny login oraz hasło, za pośrednictwem których możliwe będzie uzyskanie dostępu do systemu sprzedaży internetowej B2B.

3. Indywidualny login oraz hasło będą nadawane stałym klientom z inicjatywy Sprzedawcy, przy czym nie jest wykluczona możliwość złożenia przez podmiot gospodarczy, który dokonuje u Sprzedawcy zakupów bez pośrednictwa systemu sprzedaży internetowej B2B, pisemnego wniosku o nadanie mu statusu Użytkownika. Sprzedawca zobowiązuje się taki wniosek rozpoznać bez zbędnej zwłoki, natomiast w przypadku decyzji odmownej Sprzedawca wskaże kupującemu warunki, jakie powinien jeszcze spełnić celem uzyskania dostępu do systemu sprzedaży internetowej B2B.

4. Warunkiem korzystania z usług systemu sprzedaży internetowej B2B jest, obok spełnienia wymagań technicznych, o jakich mowa w § 10 niniejszego regulaminu, posiadanie konta Użytkownika. W tym celu potencjalny Użytkownik powinien przeprowadzić na stronie serwisu internetowego rejestrację, która polega na zdalnym uzupełnieniu dostępnego formularza rejestracji i podaniu wymaganych przez Sprzedawcę danych, takich jak m.in.: firma podmiotu gospodarczego, adres siedziby przedsiębiorstwa, NIP, numer REGON, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu kontaktowego, dane osoby kontaktowej, (...).  

5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych, jakie zostały podane w formularzu rejestracyjnym, oraz zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu, Sprzedawca dokona weryfikacji zgłoszenia i w przypadku potwierdzenia, że osoba dokonująca rejestracji jest stałym klientem uprawnionym do uzyskania dostępu do systemu sprzedaży internetowej B2B, Sprzedawca aktywuje konto Użytkownika oraz udostępni mu login i hasło. Dane te zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail.

6. Administrator ma prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu rejestracji oraz danych osobowych i kontaktowych Użytkownika. Zastrzeżenie to dotyczy w szczególności sytuacji, kiedy dane podane w formularzu rejestracyjnym różnią się od danych widniejących 
w kartotece Sprzedawcy.

7. Użytkownik w pełnym zakresie odpowiada za prawdziwość danych podanych w trakcie rejestracji i ma świadomość możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej 
w przypadku podania fałszywych informacji.

8. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej jakiejkolwiek zmiany tych danych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania konta Użytkownika bądź dostępu do usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach systemu sprzedaży internetowej B2B w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone. Administrator może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła.

 

10. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników. Użytkownik nie może udostępniać przypisanego mu loginu i hasła osobom trzecim, a wszelkie działania podmiotów, które znalazły się w posiadaniu hasła i/lub loginu z winy Użytkownika lub za jego zgodą, uznawane są za działania własne Użytkownika i Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki takich działań. 

 

§ 4. Składanie zamówień oraz zwieranie umowy sprzedaży

1. W ramach systemu sprzedaży internetowej B2B Sprzedawca udostępnia swoim stałym klientom narzędzia do składania zamówień na wybrane towary za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia w systemie sprzedaży internetowej B2B można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z tym zastrzeżeniem jednak, że zamówienia złożone po godzinie 16:00, w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien zalogować się do systemu sprzedaży internetowej B2B przy użyciu przypisanego mu loginu i hasła, a następnie:

a) wybrać spośród aktualnej oferty Sprzedawcy interesujące go towary i dodać je do koszyka - towary umieszczone w koszyku będą stanowiły przedmiot zamówienia,

b) określić miejsce dostawy towaru,

c) wybrać dostępne formy dostawy,

d) wybrać dostępne formy płatności ceny sprzedaży,

e) potwierdzić akceptację treści niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności,

f) potwierdzić fakt złożenia zamówienia poprzez zaznaczenie opcji „Zamawiam”.

 

4. Wszelkie modyfikacje wprowadzanych przez Użytkownika danych oraz zmiany w zakresie wybranego towaru, który ma stanowić przedmiot zamówienia, są możliwe do wprowadzenia na każdym etapie składania zamówienia do momentu zaznaczenia opcji „Zamawiam”, tj. do momentu potwierdzenia okoliczności złożenia zamówienia.

5. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostaje przesłane do weryfikacji Sprzedawcy celem potwierdzenia, czy wybrane towary są dostępne w aktualnej ofercie i magazynie oraz czy możliwa jest ego realizacja. Jeżeli Sprzedawca nie zgłosi żadnych zastrzeżeń do treści złożonego zamówienia, potwierdzi jego realizację i udostępni Użytkownikowi informacje na temat:

a) przedmiotu zamówienia,

b) ostatecznej jednostkowej i łącznej ceny zamówionych towarów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile takowe występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranej metody dostawy,

e) orientacyjnego czasu dostawy.

6. Jeżeli Sprzedawca zgłosi zastrzeżenia do treści złożonego zamówienia, niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika oraz wskaże, w jakim zakresie zamówienie może zostać zrealizowane. Po otrzymaniu tej informacji Użytkownik może zrezygnować z zakupów 
w całości (anulować złożone zamówienie) lub przyjąć realizację zamówienia w części określonej przez Sprzedawcę.

7. W chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę okoliczności realizacji zamówienia pomiędzy Sprzedawcą i Użytkownikiem zostaje zawarta umowa sprzedaży towarów. Dane na temat złożonego zamówienia oraz zawartej umowy sprzedaży są udostępniane Użytkownikowi na bieżąco na prowadzonym dla niego koncie oraz zostają przesłane na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

8. Użytkownik jest na bieżąco informowany o statusie złożonego zamówienia.

 

§ 5. Dostawa towarów

1. Dostawa towarów zamówionych przez Użytkownika jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia.

2. Dostawa zamówionych towarów jest realizowana transportem własnym Sprzedawcy (przy minimalnej wartości zamówienia: 50,00 zł) lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. O dostępnych formach dostawy i związanych z nimi kosztami Użytkownik zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi od jednego do siedmiu dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z tym zastrzeżeniem jednak, że jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy termin dostawy towarów miałby ulec zmianie, Użytkownik o fakcie tym zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

 

§ 6. Cena sprzedaży i metody płatności

1. Ceny sprzedaży towarów w ramach systemu sprzedaży internetowej B2B podawane są 
w walucie polskiej (PLN) w cenie netto i brutto wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT), z uwzględnieniem rabatu udzielonego stałemu klientowi oraz wszelkich innych rabatów dla poszczególnych grup towarowych lub towarów pojedynczych, które będą dostępne dla danego Użytkownika.

2. Cena sprzedaży powinna zostać zapłacona gotówką przy odbiorze towarów (dostawa towarów będzie realizowana za pobraniem), natomiast dla wybranych Użytkowników, którzy spełnią ustalone przez Sprzedawcę warunki, Sprzedawca udostępni opcję płatności przelewem na rachunek bankowy, jaki zostanie podany w treści faktury VAT.

 

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 3 dni od jej zawarcia.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uznaje się, że umowa ta nigdy nie została zawarta, a Sprzedawca i Użytkownik zobowiązani są zwrócić sobie nawzajem wszystko to, co otrzymali na mocy umowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie kolejnych 7 dni.

3. Towary dostarczone Użytkownikowi powinny zostać odesłane na koszt Użytkownika na adres siedziby Sprzedawcy, przy czym towary te nie mogą nosić śladów użytkowania, uszkodzeń, itp. Zwracany towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający ochronę przed ewentualnym uszkodzeniem brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

§ 8. Reklamacja towarów

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedawane towary na zasadach opisanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych towarów Użytkownik powinien zgłaszać na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy, przy czym zobowiązany jest opisać stwierdzoną wadliwość oraz załączyć kopię faktury VAT.

2. Sprzedawca może zwrócić się z prośbą o uzupełnienie reklamacji. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpoznane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni roboczych, chyba że inny termin będzie uzasadniony z uwagi na przedmiot reklamacji, konieczność odesłania towaru do producenta, konieczność przeprowadzenia ekspertyzy, itp. O okoliczności braku możliwości rozpoznania reklamacji w terminie podanym zdaniu poprzednim Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca zastrzega, że nie jest producentem sprzedawanych towarów i w roli gwaranta, który ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady i usterki na warunkach określonych 
w karcie gwarancyjnej, występuje wyłącznie producent.

 

§ 9. Funkcjonowania systemu sprzedaży internetowej B2B

1. Administrator i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za treści oraz poprawność merytoryczną informacji zamieszczanych w systemie sprzedaży internetowej B2B oraz za jakiekolwiek skutki posługiwania się przez Użytkowników tymi informacjami. Zdjęcia i opisy towarów dostępnych w systemie stanowią materiał poglądowy, który ma na celu jedynie umożliwić Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych danego produktu.

2. Administrator i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zachowania oraz skutki działań Użytkowników i osób trzecich, które pozostają w sprzeczności z prawem i/lub postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. Podstawowym celem Administratora i Sprzedawcy jest dążenie do zagwarantowania najwyższej jakości świadczonych usług, w związku z tym podmioty te mają prawo usunąć lub zalokować konto Użytkownika, który:

a) narusza postanowienia niniejszego regulaminu,

b) podczas rejestracji podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, przez co wprowadził w błąd Sprzedawcę lub naruszył prawa osób trzecich,

c) korzysta z systemu sprzedaży internetowej B2B w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub w sposób ograniczający dostęp do systemu innym Użytkownikom,

d) za pośrednictwem systemu dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych innych Użytkowników,

e) korzysta z systemu sprzedaży internetowej B2B w sposób naruszający pozycję, dobre imię lub renomę Sprzedawcy lub też w sposób niezgodny z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania na czas określony albo nieokreślony konta Użytkownika w każdym innym uzasadnionym przypadku, kiedy konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych.

4. Administrator i Sprzedawca będzie podejmował na bieżąco działania w celu zapewnienia 
w pełni poprawnego funkcjonowania systemu sprzedaży internetowej B2B i czynności te będzie dostosowywał do aktualnej wiedzy technicznej. Administrator bez zbędnej zwłoki zobowiązuje się usunąć wszelkie zgłoszone mu nieprawidłowości lub przerwy w działaniu systemu, a zgłoszenia takie wraz z opisem występującej nieprawidłowości mogą być kierowane na piśmie, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej e-mail na adres biuro@temposj.pl.

5. Administrator i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przerw w działaniu systemu sprzedaży internetowej B2B, spowodowanych dokonywaniem zmian i ulepszaniem systemu, wywołanych awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz osób trzecich.

6. Każdy Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@temposj.pl. lub w formie pisemnej poprzez wysłanie pisma reklamacyjnego na adres siedziby Sprzedawcy.

7. Sprzedawca może zwrócić się z prośbą o uzupełnienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma reklamacyjnego o prawidłowej treści, chyba że inny termin będzie uzasadniony przedmiotem reklamacji i czynnościami niezbędnymi dla jej rozpoznania.

8. Sprzedawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji, jeżeli została ona zgłoszona po upływie 30 dni od zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Użytkownika.

 

§ 10. Wymogi techniczne korzystania z systemy sprzedaży internetowej B2B

Korzystanie z systemu sprzedaży internetowej B2B jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) przeglądarka Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie systemu zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki,

2) przeglądarka Opera w wersji 11.04 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie systemu zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki,

3)przeglądarka Chrome z włączoną obsługą plików cookies, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie systemu zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki,

4) przeglądarka Firefox w wersji 3.6 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie systemu zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki,

5) przeglądarka Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie systemu zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki,

6) minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 na 768 pikseli.

 

§ 11. Ochrona danych osobowych

1. Użytkownik podaje swoje dane osobowe (odpowiednio dane osobowe swojego reprezentanta) dobrowolnie, aczkolwiek jest to konieczne do uzyskania dostępu do systemu sprzedaży internetowej B2B.

2. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych (odpowiednio danych osobowych swojego reprezentanta) przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej B2B.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, jakie zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych (odpowiednio danych osobowych swojego reprezentanta), ich poprawiania, uzupełniania lub dokonywania zmian.

 

§ 12. Zmiany w regulaminie

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

2. Zmienione postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia jego udostępnienia w systemie sprzedaży internetowej B2B z tym zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży, jakie zostaną zawarte przed tym terminem, są prowadzone zgodnie 
z dotychczasowymi regulacjami.

3. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie postanowień niniejszego regulaminu za pośrednictwem przesłanej do niej wiadomości na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Jeżeli w terminie jednego dnia Użytkownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach systemu sprzedaży internetowej B2B, jest to równoznaczne z akceptacją nowych postanowień regulaminu.

 

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w systemie sprzedaży internetowej B2B poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z przepisem art. 71 kodeksu cywilnego.

2. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych systemu sprzedaży internetowej B2B, a także do układu, kompozycji tych elementów i treści opublikowanych w serwisie przysługują wyłącznie Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30.06.2000 r. o prawie własności przemysłowej. Zabronione jest wykorzystanie jakichkolwiek danych systemu sprzedaży internetowej B2B, w szczególności elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, zarówno w celach niekomercyjnych jak i komercyjnych, chyba że dany podmiot uzyskał pisemną zgodę Sprzedawcy.

3. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Użytkownicy w ramach systemy sprzedaży internetowej B2B nie mogą:

a) dostarczać lub przekazywać treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystać z systemu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności przez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) podejmować takich działań, jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach systemu  niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)korzystać z systemu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

4. Jeżeli prawomocne orzeczenie sądowe uzna którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu za nieważne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny i ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Użytkownikami i Sprzedawcą będą rozstrzygane zgodnie 
z prawem polskim przez sądy powszechne właściwe z uwagi na miejsce siedziby Sprzedawcy.

 

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 08.01.2014r.