Musisz najpierw się zalogować, by móc wyszukiwać.

Najlepsza hurtownia ogrodnicza!

Kategorie towarów

Informacja-RODO

powrót

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTA

 

Szanowny Kontrahencie,

począwszy od dnia 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (tzw. rozporządzenie RODO), dlatego też w wykonaniu obowiązku spoczywającego na spółce pod firmą "TEMPO" E.K. KAŹMIERCZAK HANDLOWO-USŁUGOWA Spółka jawna przesyłamy zaktualizowane informacje na temat danych osobowych zgromadzonych oraz przetwarzanych przez nas w związku z łączącą nas współpracą gospodarczą.

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane te dane, jest spółka pod firmą "TEMPO" E.K. KAŹMIERCZAK HANDLOWO-USŁUGOWA Spółka jawna z siedzibą w Widziszewie (64-000 Kościan), przy ul. Kościańskiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003085, której nadano NIP 698-000-63-44 oraz numer statystyczny REGON 410038471 i której to akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

2. KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach dot. przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z administratorem danych pod adresem e-mail biuro@temposj.pl lub listownie na w/w adres siedziby spółki.

 

3. CEL i PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem na rzecz naszych kontrahentów usług lub też otrzymywaniem takich usług od Państwa, a zatem w celu wykonania łączących nas umów oraz obowiązków wynikających z faktu zawarcia takich umów, w tym obowiązków wynikających z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji., obowiązków podatkowych i rachunkowych. Inne cele, dla których ewentualnie przetwarzamy Państwa dane osobowe, to cele archiwizacyjne i statystyczne.

Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

4. OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe naszych kontrahentów przetwarzamy przez czas obowiązywania umowy (okres współpracy handlowej), a także po jej zakończeniu przez czas wymagany do dochodzenia roszczeń, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz właściwej archiwizacyjnych, jednak maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia współpracy.

 

5. ZASADA PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa jako naszego kontrahenta danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia oraz właściwego wykonania umowy. Podanie danych osobowych w takim zakresie, jak jest to konieczne do wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, jest obligatoryjne.

 

6. ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarliśmy umowy o powierzenie przetwarzania danych w zakresie usług informatycznych, księgowych oraz konsultingowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

7. UPRAWNIENIA

Przypominamy, że przysługują Państwu następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:

− prawo dostępu do treści danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

− prawo sprostowania danych osobowych (jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne),

− prawo usunięcia danych osobowych (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 17 RODO),

− prawo ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO),

− prawo do przenoszenia danych,

− prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą),

− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiadającego mu organu, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisy RODO.

 

 

 

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o kontakt.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie swoim pracownikom informacji przedstawionych w niniejszej wiadomości.